REACH/MSDS

Introductie

Op 1 juni 2007 is de nieuwe stoffenregelgeving REACH gefaseerd in werking getreden. De aanleiding voor dit nieuwe beleid is dat van veel stoffen die op de markt verkrijgbaar zijn, onvoldoende bekend is in hoeverre ze schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Het is daarom moeilijk voor bedrijven, consumenten en werknemers de juiste maatregelen te nemen om veilig om te gaan met stoffen.

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een nieuwe Europese Verordening die eerdere regels vervangt, zoals in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Het doel van REACH is het beschermen van mens en milieu tegen de risico’s van chemische stoffen.

Bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico’s van stoffen in kaart te brengen. En hierop gebaseerd de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van mens en milieu. Daarnaast is het belangrijk dat risicogegevens van stoffen ook bekend worden bij afnemers, consumenten en werknemers, zodat zij weten op welke wijze ze veilig met de stoffen kunnen omgaan.

De overheid heeft een REACH-helpdesk ingericht waar bedrijven terechtkunnen voor meer informatie over REACH en de verplichtingen die het voor hen meebrengt.

Omdat Two-M haar verantwoordelijkheden serieus neemt vindt u hier de MSDS (Material Safety Data Sheet) van Tear- Aid, al hoewel dit strikt genomen niet nodig is daar er geen gevaarlijke stoffen in Tear- Aid verwerkt zijn, kunt u ten alle tijden dit document raadplegen / printen, mocht hier om gevraagd worden.